Resultaten ontwikkelgroep Ouders

Tijdens het schooljaar 2012-2013 hebben we een oudertevredenheidsenquête gehouden onder de ouders van onze school, over allerlei onderwerpen die de school, de leerlingen en hun ouders aangaan. Wij wilden daarmee in kaart brengen welke behoeften en wensen ouders hebben zodat wij de zorg aan de leerlingen kunnen verbeteren. Na de enquête heeft de Werkgroep Ouders een avond belegd met ouders om dieper op de uitkomsten in te gaan. Aan de hand van de uitkomsten van deze avond, is de Werkgroep Ouders met het leerkrachtenteam in gesprek gegaan en hieruit zijn een aantal actiepunten naar voren gekomen waar wij bezig zijn gegaan. Ondertussen zijn we ruim een jaar verder en we willen u graag op de hoogte stellen van wat wij, als school, eraan hebben gedaan om de tevredenheid van de ouders van onze school, te vergroten. U kunt hier lezen welke actiepunten wij hebben opgesteld en wat de resultaten zijn van onze inspanningen om deze actiepunten uit te voeren.

Pedagogisch klimaat en communicatie:

 • Een wens van verschillende ouders was meer communicatie via de mail. Het afgelopen schooljaar is, samen met de Werkgroep ICT, een begin gemaakt met het organiseren van een nieuwe manier van communiceren; de Digiduif. Ouders worden hierbij digitaal op de hoogte gesteld van activiteiten op school. Volgend schooljaar zal deze manier van communicatie wellicht nog worden uitgebreid.
 • Ouders gaven aan dat zij soms te weinig op de hoogte waren van de afspraken en regels die gelden in de klas van hun kind. Wij wijzen ouders hierbij op de informatieavond aan het begin van het schooljaar die in iedere klas wordt georganiseerd. Op deze avond worden, onder andere, regels en afspraken in de klas besproken. Tijdens dit moment wordt ook aangegeven of ouders ’s ochtend vóór schooltijd, welkom zijn in de klas. Dit kan per klas verschillen omdat dit ligt aan de groep en dit wordt door de leerkracht(en) bepaald.
 • Wanneer er meerdere leerkrachten in één groep werken, moeten beide leerkrachten op de hoogte zijn van eventuele afspraken die gemaakt worden met leerlingen en ouders. Dit doen de leerkrachten door middel van een digitale of persoonlijke overdracht. Deze overdracht is erg waardevol en belangrijk maar het kan zijn dat dingen soms toch vergeten worden, aangezien de leerkracht ook mens blijft. Uiteraard doen wij ons best om dit te voorkomen.
 • Verschillende ouders gaven aan dat ze graag wilden dat de leerkracht vaker op huisbezoek zou komen, bijvoorbeeld één keer per bouw (in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw). Op deze manier wordt het contact met de ouders versterkt en krijgen de leerkrachten een beter beeld van de belevingswereld van de kinderen. Wij hebben als schoolteam uitgesproken dat wij een goede communicatie met ouders erg belangrijk vinden maar helaas passen meer huisbezoeken niet binnen onze taakbelasting.
 • Ook het regelmatig (1 keer per week/tweewekelijks of 1 keer per maand) bespreken van belangrijke activiteiten met de klassenouders is iets wat in de praktijk helaas niet haalbaar is.
 • De school onderstreept de regel; op tijd beginnen is op tijd weer vrij. In principe hoeft een leerling dus niet langer op school te blijven maar er kunnen soms omstandigheden zijn waardoor de leerkracht genoodzaakt is om van deze regel af te wijken. Wanneer een leerlingen tot na 14:10 uur op school moet blijven, worden ouders hiervan op de hoogte gesteld.
 • Het klassikaal straffen heeft niet de voorkeur van de school en we proberen dit dan ook te voorkomen. Toch is dit niet altijd uit te sluiten in verband met de ontwikkeling van specifieke groepsprocessen.
 • In de klas moet regelmatig aandacht geschonken worden aan het oplossen van conflicten. Daarbij wordt de volgende schoolbrede afspraak besproken:
  Stap 1: Laat duidelijk merken dat je iets niet prettig vinden door te zeggen: ‘Stop, hou op.’
  Stap 2: Wanneer de ander niet stopt, waarschuw deze met de volgende woorden: ’Stop hou op, anders ga ik naar juf/meneer.’
  Stap 3: Wanneer de eerdere twee stappen niet helpen, ga je naar de leerkracht.

Hygiëne en veiligheid

 • Bij het controleren van leerlingen op hoofdluis wordt nooit een kam gebruikt maar er wordt gewerkt met een satéprikker en er wordt voor iedere leerling een nieuwe satéprikker gebruikt. Op deze manier proberen wij de kans op verspreiding van de hoofdluis zoveel mogelijk te beperken. In het begin van het schooljaar wordt hoofdluis bespreekbaar gemaakt in de klas. Wanneer er hoofdluis is geconstateerd bij één of meerdere leerlingen in de klas, krijgen alle leerlingen een brief mee met de mededeling dat er hoofdluis is in de klas (hierbij worden nooit namen genoemd). In deze brief staan ook tips om het kind zelf te controleren en weer van de hoofdluis af te komen.
 • Jongens dienen op school zittend te plassen in verband met de hygiëne. Wij kunnen als school de peuterspeelzaal niet verplichten om dit al op jongere leeftijd aan te leren.
 • Helaas kan het gebied rondom de school niet aangemerkt worden als schoolzone. Dit heeft de gemeente bepaald. Ook mogen er buiten het schoolterrein geen lijnen geschilderd worden op de stoep om aan te geven waar de ouders van verschillende groepen zich dienen te verzamelen bij het naar huis gaan van de leerlingen.

Naast de bovenstaande punten is er ook een lijst met aandachtspunten naar de leerkrachten gegaan. Deze actiepunten zijn veelal punten die al bekend zijn bij de leerkrachten maar die extra aandacht verdienen omdat ouders merkten dat hierover soms toch nog onduidelijkheid heerste.

 •  Ouders van kinderen die zeer regelmatig te laat komen, moeten hier door de leerkracht persoonlijk van in kennis gesteld worden. Tijdens dit gesprek kan de leerkracht de ouder wijzen op de taken van de leerplichtambtenaar.
 • Ook bij hygiënische zaken (zoals bijvoorbeeld hoofdluis) moeten ouders van de leerlingen met hoofdluis persoonlijk worden benaderd.
 • We moeten een ieder aan de afspraak houden dat we op school Nederlands spreken.
 • Als een leerling een jaar over moet doen, moeten ouders hier tijdig (niet pas tijdens het laatste rapportgesprek) van op de hoogte gesteld worden. De school stelt hierover richtlijnen op. Zodra deze definitief zijn vastgesteld zullen deze naar ouders gecommuniceerd worden.
 •  Leerkrachten dienen op de hoogte te zijn van het vademecum (een document waarin alle regels en afspraken op school zijn vastgelegd) en zij dienen hier zich ook aan te houden (denk hierbij bijvoorbeeld aan de afspraken omtrent Moederdag en Vaderdag).
 • Wanneer er een invaller voor de klas staat, zal deze zo goed mogelijk begeleid worden door collega’s uit dezelfde bouw, zodat zoveel mogelijk hetzelfde blijft voor de leerlingen. Ook bepaalde afspraken (zoals bijvoorbeeld speelgoeddag) moeten gewoon doorgaan, ook wanneer er een invaller is. Toch kan het zijn dat dit niet altijd lukt, we doen hier uiteraard wel ons best voor.

Aan het einde van vorig schooljaar keken we tevreden terug op deze resultaten. Natuurlijk blijft de Werkgroep Ouders zich inspannen om de communicatie tussen ouders en school te verbeteren. Ook dit schooljaar zullen wij hier dus actief mee bezig blijven en we zullen u op gezette tijden in de toekomst om uw mening vragen. De Werkgroep Ouders wil de ouders die de afgelopen periode betrokken waren bij dit verbeterproces, ontzettend bedanken voor hun betrokkenheid en inbreng. Wij hopen dat wij u voldoende van alle ontwikkelingen op de hoogte hebben gesteld.

De Werkgroep Ouders,
Eylem Mermer, Silke Muller, MariAnne Hagedoorn, Josine Averdijk, Maureen Beunk, Wilma Schelfhorst, Mellanie Bruggink

This entry was posted in Ontwikkelingen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.

Disclaimer
Powered by Michel Bosma
obsdekubusalmelo.nl download