Ambities

Middels een studietweedaagse hebben we als team van obs de Kubus onze visie meer geoperationaliseerd zodat iedereen daar in de klas houvast aan heeft en er iets mee kan doen. Daarnaast hebben we ons de vraag gesteld hoe we onze schoolontwikkeling kunnen vormgeven om te zorgen dat:

 • We als team tot eenduidige gedragen ontwikkelactiviteiten/projecten komen inclusief het gewenste resultaat.

Dit heeft geleid tot het ontwikkelen van een zevental ambities voor elke ontwikkelgroep. Deze ambities hebben een zevental projectopdrachten opgeleverd. Hieronder staan de eindopbrengsten van de verschillende projectopdrachten vermeld.

Projectopdracht Taal

De opbrengsten van de opdracht:

 • Het organiseren van gezamenlijke activiteiten vanuit de Brede Buurt School zoals:
  □   Voorleesontbijt
  □   Voorlezen door leerlingen vanuit Kubus naar peuterspeelzaal en kinderdagverblijf
  □   Kinderboekenweek met voorleeswedstrijd
  □   Gedichtendag
  □   Uitnodigen kinderboekenschrijver voor groepen 4 t/m 8
 • Biebtorens
  □   Schoolbreed afspraken maken omtrent gebruik
  □   Handleiding maken voor uitleen
  □   Ouders gaan boeken en kasten labellen
 • Een doorgaande leerlijn mbt de thema’s:
  □   Stellen
  □   Werkstukken
  □   spreekbeurten
 • Oriëntatie op een nieuwe taalmethode. Op basis van een format wordt inzichtelijk gemaakt wat wij als ‘Kubus’ nodig hebben. Taalopbrengsten spelen daarbij een zeer belangrijke rol (hiaten in taalopbrengsten)
 • Teambreed organiseren van een cursus woordenschat. Op basis van de cursus nadien een plan van aanpak ontwikkelen welke acties schoolbreed ontwikkeld gaan worden. Dit voor het schooljaar 2013-2014.

Projectopdracht rekenen

De opbrengsten van de opdracht:

 • Het in kaart brengen wat de rekendoelen van de Kubus  zijn t/m 2016.
 • Afronding van de implementatie van de nieuwe rekenmethode, Wizwijs. Daarbij valt te denken aan een maandelijks overleg om de voortgang van de methode te bespreken. Agendapunten hiervoor zijn: samenwerkend leren, diagnostische gesprekken en herhalingstoetsen.
 • Aanschaf en beheer van materialen die bij de nieuwe methode aangeschaft dienen te worden.
 • Organiseren van een meeting met als onderwerp ‘samenwerkend leren’.
 • Een voorstel hoe een ‘rijk’ rekenlokaal eruit moet zien uitgesplitst per groep. De opbouw vanuit de methode is hierin leidend.  

Projectopdracht kunstzinnige oriëntatie

De opbrengsten van de opdracht:

 • Teambreed is duidelijkheid en overeenstemming wat werken in ateliervorm is Een voorstel met betrekking tot het vastleggen van behaalde resultaten door leerlingen. Op welke manier gaan we beoordelen en waar leggen we het vast.
 • Een leerlijn dat kort en krachtig een beschrijving geeft van de doelen op gebied van tekenen, handvaardigheid, muziek en techniek. Dit per leerjaar vanaf groep 3.
 • Duidelijkheid wat ‘talenten’ van de collega’s zijn die les gaan geven in alterliervorm.
 • De ambitie is dat organisatie omtrent het werken in alterliervorm is in juli 2013 afgerond zodat men in schooljaar 2013-2014 kan starten. Kernbegrippen hierin zijn: receptief, actief en reflectief bezig zijn.

Projectopdracht ouders

De opbrengsten van de opdracht:

 • Duidelijkheid verschaffen wat onder ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie wordt verstaan.
 • Eind van het schooljaar ligt er een plan van aanpak, hoe de betrokkenheid van ouders en in tweede instantie de wijk vergroot kan worden. Uitgangspunt is het ontwikkelen van een communicatie plan. Daarbij wordt inzichtelijk gemaakt wat er tot nu toe allemaal gebeurt (oa oudergesprekken, ambitiegesprekken, huisbezoeken, bbs activiteiten in de school enz), waar we als school resultaat op willen zien en welke acties daarvoor gevraagd worden. Input oa vanuit oudergeleding OR en MR. Welke afspraken gaan we op schoolniveau maken met elkaar?
 • In maart 2013 organiseren van een ouderenquête; scholen met succes. Kernpunten hieruit worden omgezet in een verbetertraject met daaraan gekoppeld een tijdlijn.

Projectopdracht ICT

De opbrengsten van de opdracht:

 • De basis voor deze opdracht is verwerkt in het beleidsplan ICT. Hieronder volgen opbrengsten op ‘detailniveau’.
 • Enquête onder de personeelsleden afnemen om te onderzoeken wat behoeften zijn qua deskundigheidsbevordering. Vervolgens instructie organiseren.
 • Analyse van de software; een plan van aanpak wat behouden kan worden en wat weg kan. Zowel voor leerling software als leerkracht omgeving. Daarbij wordt gekeken naar doel van de software, kosten en alternatieven ivm kostprijs.
 • Ontwikkelen van een ICT kleuterplan. Daarbij wordt gekeken naar het gebruik van het digitaal bord, gebruik van de Ipad en gebruik van de vaste computer in de klas.
 • Plan van aanpak m.b.t. het gebruik van de laptopkar, gericht op organisatie daarvan in de groep.
 • Afronden van het migratieproces naar de nieuwe netwerkbeheerder. Daarbij komt er een plan van aanpak m.b.t. richtlijnen voor het gebruik van het netwerk.

Projectopdracht IB/lln zorg

De opbrengsten van de opdracht:

 • Gedrag. Duidelijkheid m.b.t. manier van omgang met en naar elkaar (waarden en normen). Verwachtingen daarover zijn duidelijk en vastgelegd. Het betreft de manier van omgang zowel naar collega’s, leerlingen en ouders; onderling als naar de ander.
 • Vanuit het handelingsgericht en opbrengstgericht werken is het duidelijk hoe wij voor de groepen 1 t/m 6 leerling gesprekken inhoudelijk organiseren en voor de groepen 7 en 8 de ambitiegesprekken vormgeven. Dit als basis voor het groepsoverzicht en vervolgens het groepsplan om leerlingen optimaal te begeleiden.
 • Een plan van aanpak hoe wij als school omgaan met excellentie. Wat verstaan wij hieronder en hoe brengen we het in kaart (instrument Kubus eigen maken).

Projectopdracht sport 

De opbrengsten van de opdracht:

 • Een leerlijn bewegingsonderwijs voor de groepen 1 t/m 8. Het betreft een vast programma per schooljaar en per leerjaar. In deze leerlijn staat het toestelgebruik en de spel-les centraal.
 • Plan van aanpak hoe de organisatie omtrent de gymlessen eruit gaan zien. Daarbij valt te denken aan een rooster, aanschaf en gebruik van materialen en het klaarzetten van materiaal.
 • Collega’s zijn zich bewust van het vak bewegingsonderwijs waarbij de ontwikkelgroep duidelijkheid verschaft wat men onder sportiviteit verstaat. Daarbij valt te denken aan: samen spelen, competitie, succes/ verlies en spelregels.
 • Het in kaart brengen wat het sportaanbod vanuit ‘externen’ is, waar de leerlingen van de Kubus aan mee doen onder schooltijd.
 • Voorstel doen voor aanschaf van uniforme sportkleding tijdens sportevenementen.

Projectopdracht VVE

De opbrengsten van de opdracht:

 • In juli 2013 zijn alle materialen die ondersteunend zijn aan de totaal methode ‘Piramide’ aangeschaft. Daarbij is een lijst gemaakt wat er per thema nodig is en suggesties omtrent inhoudelijke organisatie van elk thema.
 • Een plan van aanpak waar een kleuterlokaal aan moet voldoen om taalrijk te zijn (maak ook gebruik van de ontwikkelgroep taal).
 • Een plan van aanpak  hoe om te gaan met het meer open vragen stellen en ook leerlingen te stimuleren om open vragen te stellen.
 • Er wordt een overleg gepland met de brede buurt school partners; De Cirkel en peuterspeelzaal ’t Kruimeltje. Doel van deze bijeenkomst is om afspraken te maken omtrent:
  □   Jaarplanning thema’s piramide (doorgaande leerlijn)
  □   Overdracht van leerlingen
  □   VVE thuis (ouderbetrokkenheid)
 • Een plan van aanpak hoe om te gaan met huisbezoeken; wat is het doel en binnen welke termijn worden ze gedaan.
 • Duidelijkheid verschaffen hoe om te gaan met vve-leerlingen in de groepen 3 en 4. Wat zijn wettelijke kaders?
This entry was posted in Ontwikkelingen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.

Disclaimer
Powered by Michel Bosma
obsdekubusalmelo.nl download