Visie

‘De maatschappij dat ben jezelf’, luidt de meest compacte visie van onze school. Op De Kubus leren kinderen gedrag, kennis en vaardigheden aan om hen in staat te stellen ‘actieve betekenisvolle burgers’ te kunnen zijn. Ieder kind telt en ieder kind dient zich optimaal te kunnen ontplooien binnen onze school.

De school is in haar geheel een ‘lerende organisatie’ die onderdeel uitmaakt van de omringende samenleving. De relatie tussen de school als lerende organisatie en levensecht leren op basis van al hetgeen er in de samenleving gebeurt is daarmee voor ons vanzelfsprekend. Leerlingen ontdekken en ervaren dat leren een continu proces is, waarbij zij de omgeving kunnen gebruiken, nodig hebben en de omgeving ook een beroep op hen kan doen. Wederkerige verantwoordelijkheid is een kernbegrip in deze lerende organisatie. Kinderen beseffen dat de maatschappij van betekenis is voor hen, maar dat zij dat zelf ook zijn voor de maatschappij.

 Projectdoel

Om deze visie op onderwijs gestalte te geven zet de school in op de volgende doelen:

 • Het bevorderen van ondernemend gedrag, dat kinderen inzicht geeft in en leert hoe ze door te ondernemen in de zin van onderzoekend zijn, uitproberen, nieuwsgierig zijn, zich verwonderen en verbazen, leren door te doen, betekenis hebben voor de maatschappij en welke betekenis die maatschappij voor hen heeft.
 • Kinderen worden vanuit hun intrinsieke motivatie om zichzelf te ontwikkelen en de wereld te verkennen, gestimuleerd en uitgedaagd om te ‘leren leren’ op een voor henzelf betekenisvolle wijze.
 • Het als partner van de Brede Buurtschool tot stand brengen van de verbinding tussen het schoolse en het buitenschoolse leren en het verbinden van deze beide componenten met de omgeving. Levensecht leren vindt plaats door het uitvoeren van concrete en realistische activiteiten.
 • Een “lerende organisatiecultuur” binnen de school die voor iedereen in de school volop ruimte biedt om eigen talenten verder te ontwikkelen en ook duurzame relaties aan te gaan met de omgeving door onder andere initiatieven tot samenwerking met de omgeving tot stand te brengen.
 • Het realiseren van een pedagogisch en didactisch klimaat waarin kinderen optimaal kunnen leren.

Eindprofiel van de school

De maatschappij dat zijn wij.

Een maatschappij waarin erkenning is voor de diversiteit aan talenten en de daaruit voortvloeiende verplichting om met elkaar vorm te geven aan een school, waarin het individuele kind zich erkend en gezien voelt in zijn specifieke behoeften.

Eindprofiel van de leerling

Kinderen ervaren zichzelf als capabel omdat ze hebben geleerd door welk ondernemend gedrag ze kunnen blijven leren en betekenisvol deelnemen aan de maatschappij. In hun gedrag is verankerd dat leren een continu proces is en dat leren er voor ieder persoon er anders uit kan zien op veel manieren kan plaats vinden. Ze zijn in staat gebruik te maken van de ‘vindplaatsen’ in hun omgeving en de interactie aan te gaan met die omgeving.

Dit is de wijze waarop wij in gedrag uitdrukking geven aan onze visie:

 • Ik reflecteer op mijn eigen gedrag, wij reflecteren op elkaars gedrag en onze leerlingen reflecteren op hun eigen en elkaars gedrag
 • Ik werk op basis van vertrouwen
 • Ik werk aan een veilig schoolklimaat. Door te werken vanuit vaste structuren en voorspelbaar te zijn in mijn handelen naar leerlingen en collegae. Wij werken daarnaast met schoolafspraken
 • De behoeften van de groep stel ik centraal en maak daarmee leerlingen verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkelproces
 • Ik ben een nieuwsgierige leerkracht
 • Ik creëer een uitdagende leeromgeving
 • Ik kijk en luister naar kinderen
 • Ik durf los te laten vanuit onze visie dat we verantwoordelijkheid geven aan leerlingen die het leer- en ontwikkelproces betreffen
 • Ieder kind leert vanuit zijn/haar intrinsieke waarde: leer het mijzelf doen, dit binnen een omgeving die uitdaagt en stimuleert. Ik ben de begeleider binnen het leerproces van het kind
 • Ieder kind heeft zijn eigen talenten en die benutten we binnen de school
 • We bieden kinderen de ruimte om samen te leren en te spelen
 • Wij delen successen met elkaar
 • Wij (leren) complimenten te geven en te ontvangen
 • Wij gaan actief het gesprek aan met onze leerlingen
 • Wij observeren (zonder oordeel)
 • Ik mag er zijn

 Veilig klimaat

 • klimaat waar kinderen zich gehoord en gezien voelen door de omgeving (leerkrachten, leerlingen enz.)
 • Klimaat waarin we elkaar respecteren, dus we lachen elkaar niet uit ook al hebben we een andere mening, andere gewoonte, godsdienst enz.
 • Klimaat waarin kinderen zich durven presenteren
 • Klimaat waarin we feedback durven geven en kunnen ontvangen, complimenten / verbeter-punten geven/ kenbaar maken en ontvangen
 • Klimaat waarin we zorgvuldig met materiaal omgaan  

Comments are closed.

Disclaimer
Powered by Michel Bosma
obsdekubusalmelo.nl download