OPOA

O.b.s de Kubus is een school gelegen in de wijk de Riet/Nieuwland.
Samen met elf andere basisscholen en één speciale basisschool valt zij onder het bestuur van Openbaar Primair Onderwijs Almelo (OPOA).

Doelstellingen OPOA.

Het OPOA stelt zich een aantal doelstellingen. 
Zij omschrijft deze als volgt:
De positie van het Openbaar Primair Onderwijs in Almelo versterken.
 Dit impliceert dat er voor ieder kind van 4-12 jaar in de eigen woonomgeving een kwalitatief hoogwaardige openbare basisschool voorhanden is. Wij willen het aantrekkelijk alternatief zijn en zo ouders en kinderen aan ons binden. 
Onze scholen leren kinderen om te gaan met waarden die van groot belang zijn in de samenleving. Hierbij valt te denken aan: omgaan met tolerantie, respect en solidariteit. 
Onze scholen schenken aandacht aan uiteenlopende denkbeelden en meningen. Verschillen tussen kinderen en ouders in uiterlijk, opvattingen en levensbeschouwing verzwijgen wij niet, maar gebruiken wij juist actief als uitgangspunt voor ons onderwijs. Zo leren kinderen met en over elkaar, met respect voor elkaars identiteit. Al die kinderen, ouders en leerkrachten zorgen ervoor dat ons onderwijs levendig en kleurrijk is. Daarmee zijn onze scholen de samenleving in het klein.
Alle onderstaande items zijn hieraan gerelateerd.

Goed onderwijs.

Het primaire proces is: goed onderwijs verzorgen.
 Juist in tijden, waarin het door diverse bezuinigingen onmogelijk wordt om aan alle maatschappelijke eisen die er aan het onderwijs worden gesteld te kunnen voldoen, moeten er keuzes gemaakt worden. Dat wil zeggen: terug naar de kerntaak. 
Kwaliteitszorg krijgt hierin een centrale rol. Voortdurende aandacht voor kwaliteit is daarom noodzaak. Het ontwikkelen van een model waarbij tegemoet wordt gekomen aan een veelzijdige aanpak binnen onze scholen is hierbij slechts een instrument.
 Binnen dit primaire proces verdient onze SBO-school (Speciaal Basisonderwijs) bijzondere aandacht. Dit in relatie tot de afspraken binnen het Samenwerkingsverband van het project Weer Samen Naar School (WSNS).

PERSONEELSBELEID. 
Onze medewerkers zijn ons grootste kapitaal!
 Uitgaand van de unieke situatie van elke school wordt maatwerk nagestreefd: de juiste man/vrouw op de juiste plek.

STAFBUREAU. 
De taak en de rol van het stafbureau in het algemeen en de Algemeen Directeur (AD) in het bijzonder vereisen een adequate bezetting. Het bureau is faciliterend / dienstverlenend aan de scholen. 
Ook de AD heeft een ondersteunende rol, maar wil daarnaast tevens visie ontwikkelen, inspirerend zijn en ontwikkelingsprocessen in gang zetten.
 Hierbij is een evenwicht tussen top-down aansturen en goed luisteren naar signalen uit het veld noodzakelijk.

Bestuur.

Het bestuur van OPOA bestaat uit burgers uit de Almelose samenleving, die bestuurlijke kwaliteiten hebben én voorstander zijn van openbaar onderwijs.
 Het bestuur heeft er voor gekozen ‘op hoofdlijnen’ te besturen.

Relatie woonomgeving.

Elke Openbare Basisschool onderhoudt relaties met de woonomgeving (de wijk).
Regelmatig nemen scholen deel aan buurtactiviteiten.
 De gemeente Almelo heeft een drietal wijken aangewezen als Brede Buurtschoolgebied (Sluitersveld, Nieuwland / De Riet en de Kerkelanden).
 De betrokken scholen hebben een nog nauwere relatie met de wijkontwikkelingen.

Samenwerking.

Elke Openbare Basisschool heeft een eigen directeur.
 Hij/zij is de eerst aanspreekbare verantwoordelijke voor de school.
 Almelo heeft in totaal elf Openbare Basisscholen en één Speciale School voor Basisonderwijs. 
Onze scholen werken onderling op diverse terreinen samen.

Zie ook www.opoa.nl voor meer informatie over OPOA.

Comments are closed.

Disclaimer
Powered by Michel Bosma
obsdekubusalmelo.nl download