Pestprotocol op de Kubus

Alle kinderen moeten zich veilig voelen op school. Alleen dan kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. Op school proberen we de kinderen duidelijk te maken dat ook zij ervoor kunnen zorgen dat er niet gepest wordt op school, zodat alle kinderen met plezier naar school gaan. In een klimaat waarin namelijk pesten voorkomt, wordt het plezier en de veiligheid ernstig aangetast. Wij beschouwen pesten als ongewenst gedrag en zijn bereid om alles in het werk te stellen om pestgedrag aan te pakken. Tevens kwam uit onze ouderenquête van april jl. duidelijk naar voren dat u als ouder veel waarde hecht aan een veilig schoolklimaat.

Met o.a. een duidelijk pestprotocol proberen we die veiligheid te garanderen. Via dit protocol willen we alle betrokkenen attenderen op de ernst van het pestprobleem. Daarnaast staat in het pestprotocol een duidelijk stappenplan beschreven hoe te handelen bij systematisch pestgedrag. Het pestprotocol is besproken en goedgekeurd door het team van Obs de Kubus, medezeggenschapsraad en de leerlingenraad. Bij de administratie ligt een exemplaar hiervan ter inzage. U kunt dit protocol ook hier nalezen.

This entry was posted in Laatste nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.

Disclaimer
Powered by Michel Bosma
obsdekubusalmelo.nl download